ﺑﺎﺵ ﺑﻪﺕ ﯻﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﺨﻪﺕ ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ﺩﯨﺘﺎﻟﻼﺭ ﺗﺎﺭﯨﻢ ﺗﯜﺭﻟﯩﺮﻯ ﻟﯘﻏﻪﺕ | ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ
ﻳﯘﻟﻐﯘﻥ ﺗﻮﺭ ﻟﯘﻏﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻻﺭ ﻗﻮﺷﯘﻟﺪﻯ.

ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﻳﯘﻟﻐﯘﻥ ﺗﻮﺭ ﻟﯘﻏﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﭘﯩﻜﯩﺮﯨﻠﯩﮕﻪ ﯪﺳﺎﺳﻪﻥ، ﺑﯘ ﻟﯘﻏﻪﺗﻜﻪ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯜﭺ ﺧﯩﻞ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﺪﻯ:

1. ﺳﯚﺯﻟﯜﻙ ﺋﯩﺰﺩﻩﺵ ﺷﻪﻛﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﺵ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﻗﻮﺷﯘﻟﺪﻯ. ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﯜﻛﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﺩﯨﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﯜﻛﺘﯩﻜﻰ ﺋﯘﭼﺮﺍﺵ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﻠﻪﺭﺩﻩ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﺗﯚﺕ ﺧﯩﻞ ﺗﺎﻟﻼﺵ ﺷﻪﻛﻠﻰ ﺑﺎﺭ:
  • ﺩﻩﻝ
  • ﺑﺎﺵ
  • ﯪﺧﯩﺮ
  • ﺑﺎﺭ
«ﺩﻩﻝ» ﺷﻪﻛﻠﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ﺗﯧﻜﯩﺴﺖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺰﺩﯨﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﯜﻛﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ. ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ «ﻛﯚﺯ» ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﯧﻜﯩﺴﺘﻨﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﭖ ﺑﯘ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﻩ ﺋﯩﺰﺩﯨﺴﯩﯖﯩﺰ، ﭘﻪﻗﻪﺕ «ﻛﯚﺯ» ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻧﯩﻼ ﺋﯩﺰﺩﻩﻳﺪﯗ.

«ﺑﺎﺵ» ﺷﻪﻛﻠﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ﺗﯧﻜﯩﺴﺖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ. ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ «ﻛﯚﺯ» ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﯧﻜﯩﺴﺘﻨﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﭖ ﺑﯘ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﻩ ﺋﯩﺰﺩﯨﺴﯩﯖﯩﺰ «ﻛﯚﺯ»، «ﻛﯚﺯﻧﻪﻙ»، «ﻛﯚﺯﻩﻳﻨﻪﻙ» ... ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﯘ ﺗﯧﻜﯩﺴﺖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﯜﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﻳﺪﯗ.

«ﺑﺎﺭ» ﺷﻪﻛﻠﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ﺗﯧﻜﯩﺴﺖ ﻫﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﺴﯩﻤﺪﺍ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ. ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ، «ﻛﯚﺯ» ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﯧﻜﯩﺴﺘﻨﻰ ﺑﯘ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﻩ ﺋﯩﺰﺩﯨﺴﯩﯖﯩﺰ «ﻛﯚﺯ»، «ﻛﯚﺯﻩﻳﻨﻪﻙ»، «ﺋﺎﭼﻜﯚﺯﻟﯜﻙ»، «ﻗﻮﻳﻜﯚﺯ» ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﻳﺪﯗ.

«ﺋﺎﺧﯩﺮ» ﺷﻪﻛﻠﻰ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ﺗﯧﻜﯩﺴﺖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ. ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ، «ﻛﯚﺯ» ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺗﯧﻜﯩﺴﺘﻨﻰ ﺑﯘ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﻩ ﺋﯩﺰﺩﯨﺴﯩﯖﯩﺰ «ﻛﯚﺯ»، «ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻛﯚﺯ»، «ﺋﺎﭼﻜﯚﺯ»، «ﻳﯜﺯ-ﻛﯚﺯ» ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ «ﻛﯚﺯ» ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﻳﺪﯗ.

ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﯖﯩﺰﺩﻩﻙ، ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺧﯩﻞ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﻩ ﺋﯩﺰﺩﯨﻤﻪﯓ، ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ﺗﯧﻜﯩﺴﺖ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﯩﺰﺩﻩﺵ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭ 9 ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﯩﺪﻩ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﻟﺪﻯ. ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ﺗﯧﻜﯩﺴﺘﻨﯩﯔ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺳﯚﺯ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ. «ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﺍﻫﻠﯩﻖ ﻟﯘﻏﯩﺘﻰ» ﺩﯨﻦ ﺑﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺳﯩﺮﺕ ﺗﯧﻜﯩﺴﺘﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﺍﻫﺎﺗﯩﺪﺍ ﺋﯘﭼﺮﺍﺵ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﯩﻤﯘ ﺋﯩﺰﺩﻩﺵ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺍﻻﻳﺴﯩﺰ.

2. ﺋﺎﺩﺭﯨﺲ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺰﺩﻩﺵ ﺷﻪﻛﻠﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﻟﺪﻯ. ﺑﯘ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭ ﺳﯚﺯﻟﯜﻙ ﺋﯩﺰﺩﻩﺷﻜﻪ ﺋﯘﻟﯩﻨﯩﺶ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺗﻮﺭ ﻛﯚﺭﮔﯜﭼﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﺭﯨﺲ ﺭﺍﻳﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﺰﺩﻩﺵ ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﺋﯩﺰﺩﯨﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﯧﻜﯩﺴﺘﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﺶ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﯨﺪﯗ. ﻟﯘﻏﻪﺕ ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﯩﻠﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﮕﯩﻠﯩﺰﭼﻪ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻫﻪﺭﯨﭙﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﺷﯘﻟﻤﯩﺴﻰ ﺷﻪﻛﻠﯩﺪﻩ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﯩﺪﻩﻙ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﻨﯩﺪﯗ:
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ-ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪhttp://dict.yulghun.com/uu
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ-ﺋﯩﻨﮕﯩﻠﯩﺰﭼﻪhttp://dict.yulghun.com/ue
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ-ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪhttp://dict.yulghun.com/uc
ﺋﯩﻨﮕﯩﻠﯩﺰﭼﻪ-ﺋﯩﻨﮕﯩﻠﯩﺰﭼﻪhttp://dict.yulghun.com/ee
ﺋﯩﻨﮕﯩﻠﯩﺰﭼﻪ-ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪhttp://dict.yulghun.com/eu
ﺋﯩﻨﮕﯩﻠﯩﺰﭼﻪ-ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪhttp://dict.yulghun.com/ec
ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ-ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪhttp://dict.yulghun.com/cc
ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ-ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪhttp://dict.yulghun.com/cu
ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ-ﺋﯩﻨﮕﯩﻠﯩﺰﭼﻪhttp://dict.yulghun.com/ce

ﻟﯘﻏﻪﺕ ﻳﯚﻧﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺗﯚﺭ ﻛﯚﺭﮔﯜﭼﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﺭﯨﺲ ﺭﺍﻳﯘﻧﺪﯨﻐﺎ ﻳﺎﻧﺘﯘ ﺳﯩﺰﯨﻘﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﻗﯩﺴﻘﺎﺭﺗﯩﻠﻤﺎ ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﻰ ﻗﻮﺷﯘﭖ ﻳﺎﺯﺳﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ، ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ «ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﺍﻫﻠﯩﻖ ﻟﯘﻏﯩﺘﻰ» ﮔﻪ ﺑﺎﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ، ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﯩﺪﻩﻙ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﺳﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ:

http://dict.yulghun.com/uu

ﺳﯚﺯﻟﯜﻙ ﺋﯩﺰﺩﯨﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ، ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﻩﻙ ﺷﻪﻛﯩﻠﮕﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻧﺘﯘ ﺳﯩﺰﯨﻖ ﻗﻮﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ، ﺋﯩﺰﺩﯨﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﯧﻜﯩﺴﺘﻨﻰ ﻗﻮﺷﯘﭖ ﻳﺎﺯﺳﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ، «ﺋﯩﻨﮕﯩﻠﯩﺰﭼﻪ-ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ» ﻟﯘﻏﻪﺗﺘﯩﻦ "salaam" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﻨﮕﯩﻠﯩﺰﭼﻪ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﻤﻪﻛﭽﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻻﻧﻤﺎ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ، ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﯩﺪﻩﻙ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﻩ ﻳﺎﺯﺳﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ:

http://dict.yulghun.com/eu/salaam

«ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ-ﺋﯩﻨﮕﯩﻠﯩﺰﭼﻪ» ﻟﯘﻏﻪﺗﺘﯩﻦ «ﺳﺎﻻﻡ» ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﻤﻪﻛﭽﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ، ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﯩﺪﻩﻙ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﻩ ﻳﺎﺯﺳﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ:

http://dict.yulghun.com/ue/ﺳﺎﻻﻡ

ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﻧﯜﻣﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﯘﻻﻧﻤﯩﻼﺭﻧﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺳﯩﻨﺎﭖ ﺑﯧﻘﯩﯔ.

3. ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﺗﯧﻜﯩﺴﺘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩ ﻛﯧﯖﻪﻳﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺭﺍﻳﯘﻧﺪﯨﻜﻰ ﺗﯧﻜﯩﺴﺘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺵ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﻗﻮﺷﯘﻟﺪﻯ. ﺑﯘ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯩﯖﻪﻳﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺭﺍﻳﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯚﭼﯜﺭﯛﭖ ﭼﺎﭘﻼﻧﻐﺎﻥ ﺗﯧﻜﯩﺴﺘﻠﻪﺭ ﯞﻩ ﻛﯧﯖﻪﻳﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺭﺍﻳﯘﻧﺪﺍ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﯘﻻﻧﻤﯩﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﻟﺪﻯ.

ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﻮﯕﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ، ﯞﻩ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ-ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﯪﻳﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﻳﯘﻟﻐﯘﻥ ﯬﺗﺮﯨﺘﻰ | 2019-2004 © | The Yulghun Team